ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Van:     

 

Anylegs BV

Kerkdijk 34

3791VL  Achterveld

06-23105446

[email protected]

www.anylegs.nl

 

IBAN:     NL28 KNAB 0255 5233 00

KvK:        66825377

BTWnr:  NL856712991B01

 

 

Hierna te noemen Leverancier.

 

 

Artikel 1, Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Leverancier: de leverancier van de algemene voorwaarden;

 • Koper: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en koper.

   

  Artikel 2, Algemeen

  1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van leverancier.

  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

   

  Artikel 3, Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

  2. De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

  3. Levertijden in offertes van de leverancier zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van

  overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de

  aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

   

  Artikel 4, Uitvoering van de levering

  1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.

  2. Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de levering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

   

  Artikel 5, Levering

  1. Levering geschiedt af fabriek/magazijn van leverancier.

  2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

  3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

  noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

  5. Indien de zaken worden bezorgd is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te

  brengen. Deze kunnen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

  6. Indien leverancier gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de levering, vangt de

  levertijd aan nadat koper deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.

  7. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

  8. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

  9. Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de levering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

   

  Artikel 6, Monsters en demonstratiemodellen

  1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

   

  Artikel 7, Onderzoek, reclames

  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

  2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan

  leverancier te worden gemeld.

  3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

   

  Artikel 8, Vergoedingen, prijs en kosten

  1. Indien leverancier met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

  2. Leverancier mag prijsstijgingen doorberekenen, indien leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben

  voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of

  verpakkingsmateriaal

  3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

  4. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

   

  Artikel 9, Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de levering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  2. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de koper hierover tevoren inlichten.

  3. Indien een vast tarief is overeengekomen zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

  4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

   

  Artikel 10, Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

  2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van

  rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.

  4. Leverancier heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

  opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

   

   

   

  Artikel 11, Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door leverancier geleverde zaken, blijven eigendom van leverancier totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

  daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

  5. Door leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het

  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

  6. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

   

  Artikel 12, Garantie

  1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

  daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

  2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering op

  fabricagefouten. Slijtage door gebruik van het materiaal is uitgesloten van de garantie.

  3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom aan leverancier te verschaffen.

  4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  5. Indien de door leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

   

  Artikel 13, Incassokosten

  1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

  2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

   

  Artikel 14, Opschorting en ontbinding

  1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

  ontbinden, indien:

  - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  - na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

  2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

   

  Artikel 15, Aansprakelijkheid

  1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

  4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

   

  Artikel 16, Risico-overgang

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de levering zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

   

  Artikel 17, Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.

  3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn levering had moeten nakomen.

  5. Voor zo veel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

   

  Artikel 18, Geschillen

  1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

  een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  Artikel 19 Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Copyright 2024 Anylegs